top of page

אנו לא יועצי השקעות -

אין לראות בכתוב כיעוץ השקעה

מדרג גופי הפנסיות הגדול

נכון לספטמבר 2022*

Q32022 מדרג בהיר.PNG

* השינוי של מגדל: מה קרה? בסוף שנת 2020 מגדל קיבלה נקודות בונוס במדרג בזכות פרסום מדיניות שכללה התחייבות להימנע מהשקעות ביכולות ייצור פוסיליות חדשות והסטת השקעות קיימות מדלקים פוסיליים עד 2030, בקצב של לפחות 10% בשנה. נכון לסוף 2021, מגדל עמדה בהתחייבויותיה ואף הובילה את מדרג כסף נקי. בתחילת 2022 נכנס לתפקידו מנהל חטיבת השקעות חדש, מר ארז מגדלי. מאז, למרות אמירות שלכאורה לא היה שינוי במדיניות, בפועל מגדל התדרדרה לתחתית המדרג. מאחר והמחויבות היא שנתית, אנו נמתין לנתוני סוף 2022 ע"מ לבחון אם מגדל עמדה ביעדים שהגדירה. במקביל לנתונים המדאיגים, אנו מקווים שהפנית תשומת הלב לנושא תגרום להנהלת מגדל לפעול בהתאם להתחייבויות אשר נתנה למבוטחיה בסוף 2020.

** פירסום הדוחות על ידי גופי ההשקעה מתבצעים באיחור של רבעון, ולכן הדירוג נכון לרבעון הקודם.

*** ההצהרה של מגדל מתייחסת לקופות פנסיה, גמל וביטוח בלבד (ללא קרנות נאמנות ותיקי השקעה מנוהלים).
 

רשימה Q32022 בהיר.PNG

בית ההשקעות שלי לא מדורג גבוה מספיק! מה אפשר לעשות?

אחת המטרות המרכזיות של הפורום היא להביא שקיפות לציבור.

שקיפות בכל הנוגע להשקעת חסכונותינו בדלקים מאובנים מזהמים.

כעת, נוכל להחליט היכן החסכונות שלנו ינוהלו - בגוף השקעות נקי או מזוהם יותר -

פשוט כי אנחנו יודעים ויודעות.

יש לנו בחירה

המדרג מציג את כל גופי הפנסיה וחברות השקעה גדולות מור ואנליסט.

עוד קצת מידע:

  • ככל שהציון גבוה יותר - כך גוף ההשקעה נקי יותר

  • החלק השקוף בתרשים הוא הצהרות שגוף ההשקעה נתן לגבי הסטת החסכונות שלנו בכל רבעון (הצהרות אלו נבדקות מול הנתונים בפועל בכל רבעון)

  • המדרג מתעדכן בהתאם לדוחות הכספיים של גופי ההשקעה, פעם ברבעון

bottom of page