top of page

קמפיין עולמי להסטת השקעות

350 היא תנועה עולמית למלחמה להסטת השקעות בדלקים מאובנים.   
ואנו חלק מהם. 350 היא רשת בינלאומית של קמפיינים ותומכים הפועלים לשחרור קהילות מדלקים מאובנים. למרות שכל קמפיין מנוהל באופן עצמאי ועשוי להביא לדגשים ושאלות שונות בהתאם להקשר המקומי שלהם, כל הקמפיינים מבקשים מהמוסדות:

הקפיאו מיד כל השקעה חדשה בחברות דלק מאובנים;
היפטרו מהבעלות הישירה ומכל קרנות מעורבות הכוללות מניות ציבוריות של דלקים מאובנים ואגרות חוב קונצרניות תוך 5 שנים.
להפסיק את חסות הדלקים המאובנים שלהם.

"עצרו השקעה בדלקים מאובנים.

בנו עולם עם 100% אנרגיה מתחדשת.

אנו דורשים מתעשיית הדלקים המאובנים לעצור את כל פרויקטים חדשים של פחם, נפט וגז ולבנות עתיד אנרגיה נקי לכולם."

bottom of page