top of page

מתודולוגיית הדירוג של פורום כסף נקי

 1. ​בכל רבעון, החזקות המוסדיים במניות ובאג״ח קונצרני בקרנות הפנסיה, הביטוח והגמל עוברות סיווג פוסילי ע״י פורום כסף נקי. החזקות אלו נלקחות מאתר רשות שוק ההון בלינק הבא
  ההחזקות הישירות במניות ובאג"ח קונצרני חשופות לציבור ולכן נכללות בדירוג, וזאת בניגוד להלוואות פרטיות. יש לייצר לחץ ציבורי לצורך חשיפת ההשקעות בהלוואות פרטיות אשר בזמן זה, לא נדרשות בשקיפות הציבור.

 2. הסיווג הפוסילי מתבצע על פי רשימת התאגידים הפוסיליים של פורום כסף נקי, אשר מהווה בסיס למדד ת״א 125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים, ועל פי רשימה בינלאומית שמתחזקת העמותה As You Sow, המתבססת על מידע של Morning Star.

 3. הנתונים עוברים אגרגציה לחישוב שיעורי ההחזקות הפוסיליות עבור כל גוף מוסדי.

 4. שיעורי הפוסיליים הכוללים במניות ובאג״ח עוברים נורמליזציה, וכל גוף מוסדי מקבל ציון מנורמל בין 0 ל-80 בהתאם לשיעור הפוסילי בכל קטגוריה (פנסיה, גמל וביטוח). ככל שהשיעור הפוסילי גבוה יותר, הציון המתקבל יהיה נמוך יותר.

 5. גוף ללא החזקות פוסיליות יזכה ב-80 נק׳, ועבור כל אחוז נוסף לשיעור הפוסיליים הוא יאבד 5 נק׳. גוף בעל שיעור פוסילי השווה ל-16% או גבוה מכך יקבל 0 נק׳ בקטגוריה זו.

 6. ניקוד מדיניות השקעה מוצהרת:

 • גופים אשר הצהירו על הסטת השקעותיהן הפוסיליות ו/או על הימנעות מהשקעות פוסיליות חדשות בעתיד מקבלים נקודות נוספות בהתאם להצהרותיהם, על פי הנוסחה הבאה:

 • הימנעות ממימון יכולות פוסיליות חדשות מזכה את הגוף ב10 נק׳ - 5 נק׳ עבור הימנעות ממימון פרוייקטי אנרגיה פוסילית ועוד 5 נק׳ עבור הימנעות ממימון תשתיות פוסיליות אחרות.

 • הסטת השקעות מלאה עד שנה מוגדרת: 5 נק׳ עבור שנת 2025. נקודה פחות עבור כל שנתיים מאוחר יותר.

 • הגדרת יעדי ביניים ברורים: 2 נק׳.

 • החלת מדיניות השקעה על בית ההשקעות כולו: 3 נק׳.

 •  גוף שלא מחזיק בפוסילים כלל ומצהיר כי לא ישקיע בהם בעתיד יקבל ציון 100.

      7. הציון הסופי של כל גוף מוסדי מחושב על ידי סכימת ציון ההחזקות והנקודות בגין הצהרותיו

      8. כל גוף מוסדי משויך לקבוצת דירוג בהתאם לציון הסופי שלו: 

לאתר.JPG
bottom of page