top of page

פנסיה על רגל אחת

מתי התחלנו להפריש לפנסיה?

פנסיה תעסוקתית הייתה קיימת מאז ומתמיד, אולם רק מאז 2008 היא הפכה לחובה.

החל מינואר 2017 חובת ההפרשה לביטוח פנסיוני חלה גם על עצמאים.                     
קיימים היום שלושה מכשירים פנסיוניים שדרכם ניתן לחסוך לפנסיה בתקופת העבודה ("פנסיה תעסוקתית") – קופת גמל, ביטוח מנהלים, והרווח ביותר – קרן פנסיה.         
קרנות הפנסיה החדשות המקיפות שונות מיתר האפיקים בדבר מרכזי ומהותי כאחד: כ-30% מסך נכסיהן מושקע באג"ח מיועדות שהמדינה מנפיקה רק להן, ושמניבות ריבית ריאלית שנתית של 4.86%. כ-15% מושקע באג"ח שאינו ממשלתי, וכ-30% במניות.

 

מי מנהל את הכסף שלנו?

גוף מוסדי או משקיע מוסדי (באנגלית: Institutional Investor) הוא גוף המנהל כספים של הציבור, כגון כספי פנסיה וקרנות נאמנות. הגופים המוסדיים המרכזיים בישראל הם חברות הפנסיה, קופות הגמל, חברות הביטוח ובתי השקעות. גופים אלה מנהלים כספים בקרנות נאמנות, קרנות פנסיה וקופות גמל תמורת דמי ניהול שהם גובים. היות שהגופים המוסדיים מנהלים כספי ציבור בהיקפים גדולים, הם כפופים לחוקים ורגולציה ממשלתית. החל משנת 2005 ולאור רפורמת בכר להפחתת הריכוזיות במשק, מכרו הבנקים בישראל את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שברשותם וכך חדלו מלהיות גופים מוסדיים.

 

כמה כסף מנוהל בפנסיות?

היקף הנכסים המנוהלים בחברות הפנסיה וקופות הגמל נכון למאי 2020 הם:                 

נכסי פנסיה- 896 מליארד ש"ח; גמל 516 מליארד ש"ח. נכסים אלה בעלייה שנתית מתמדת.

כמה מפקיד אדם ממוצע?

מקובל להפקיד לקרן הפנסיה דמי גמולים בשיעור של כ- 12.5% משכר העובד, כשהתמהיל המקובל הינו 6.5% המופרשים על ידי המעביד ו- 6% המופרשים על ידי העובד. זאת, בנוסף להפקדה של לפחות 6% מהשכר, על ידי המעביד, למרכיב הפיצויים. השכר הממוצע במשק עודכן ל- 10,273 ₪ (עליה בשיעור 4.8%) ב-2019.                                                      מכאן, בממוצע בחודש כל אזרח מפריש כ-1,300 שקל לקרן הפנסיה שלו.                 
במידה ו- 10,000 אזרחים יסיטו את כספי הפנסיה להשקעה בקרן נקייה נקבל סכום יפה:

בחודש - 13 מליון שקל , בשנה: 156 מליון! (את החישוב לכל אוכלוסית ישראל נשאיר לכם)

 

איך זה קשור לפנסיה שלי?

מעבר להסטת הכספים עצמם, הפסקת ההשקעה מאפשרת להפחית את ההשפעה הפוליטית של חברות הדלקים המאובנים, הלוחצות על מקבלי ההחלטות לאפשר את המשך פעילותן. בכך, היא מאפשרת את שקילת האינטרס הציבורי ואת הנעת המעבר הצודק לאנרגיות מתחדשות.

bottom of page