top of page

החמרת משבר האקלים

למה כדור הארץ מתחמם?

החיים בכדור הארץ מתאפשרים בגלל ריכוז טבעי של גזי חממה - פחמן דו-חמצני, מתאן, תחמוצות חנקן, ואדי מים. בגלל יכולתם של הגזים הללו לספוג חלק מקרינת השמש החוזרת מפני כדור הארץ, הם יוצרים "אפקט חממה". ללא נוכחותם, הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ היתה קרה יותר בעשרות מעלות.

המהפכה התעשייתית ותחילת השימוש בדלקים מאובנים : נפט, פחם וגז

עם תחילת המהפכה התעשייתית במאה ה-19, החל האדם לעשות שימוש נרחב בדלקים מאובנים (או בלעז פוסיליים) פחם, נפט וגז - אלה פולטים לאטמוספירה כמויות הולכות וגדלות של גזי חממה ומביאים לעליית הטמפרטורות בכדור הארץ.

המרכזי מבין גזים אלו הוא פחמן דו-חמצני, אשר יותר ממחצית הגידול בפליטתו התרחש מאז 1970, בעיקר כתוצאה מהתחבורה, התעשייה וייצור החשמל. 

פליטות הפחמן הגבוהות, גורמות להתחממות כדור הארץ והן הגורם המרכזי למשבר האקלים. פליטות אלו נגרמות בעיקרן מהשימוש בדלקים מאובנים. 

כך שתעשיית הדלקים המאובנים עומדת בראש הגורמים להתחממות הגלובלית והחמרת משבר האקלים. 

משבר האקלים בא לידי ביטוי בשיאי טמפרטורה שנשברים כמעט בכל שנה. לפי כל התרחישים, גם האופטימיים שבהם, צפויה הטמפרטורה של כדור הארץ להמשיך לעלות באופן משמעותי. המצב יילך ויחמיר והשינויים ישפיעו על כושר ייצור המזון, התפשטות מחלות, תנועת מהגרים, היכולת לחיות באזורים חמים או בסמוך לחופים ועוד. 

רגולציה שנועדה לתמרץ את הפחתת הפליטות (כגון הטלת מס על פליטות פחמן, הגדרת משאבים שלא ניתן להשתמש בהם וגבול לפליטות שניתן לפלוט), מטילה סיכון על רווחיותו של ענף הדלקים הפוסיליים.

bottom of page